Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
02 Kwietnia 2024, 10:32

Na Białorusi i w Rosji 2 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Jedności Narodów

2 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. Na Białorusi i w Rosji 2 kwietnia co roku obchodzony jest na szczeblu państwowym Dzień Jedności Narodów.

2 kwietnia 1996 roku został podpisany Traktat o Utworzeniu Wspólnoty Białorusi i Rosji, zgodnie z którym postanowiono stworzyć wspólnotę zintegrowaną politycznie i gospodarczo w celu zjednoczenia potencjału materialnego i intelektualnego obu państw. Dokument podpisali w Moskwie Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka i Prezydent Rosji Borys Jelcyn. Rok później, 2 kwietnia 1997 r. w Moskwie Prezydenci Białorusi i Rosji podpisali Traktat o Związku Białorusi i Rosji. Od tego czasu 2 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Jedności Narodów Białorusi i Rosji.

23 maja 1997 roku podpisano Statut Związku Białorusi i Rosji, zgodnie z którym utworzono Radę Najwyższą i Komitet Wykonawczy Związku Białorusi i Rosji. W latach 1997-1998 uformowały się organy wykonawcze Związku i budżet ogólny, a także opracowano i wdrożono pierwsze programy związkowe. Powstały Komitety Graniczne i Celne oraz Komitet Bezpieczeństwa.

8 grudnia 1999 r. podpisano w Moskwie Traktat o utworzeniu Państwa Związkowego (PZ) i przyjęto Program Działań Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej na rzecz realizacji jego postanowień. 26 stycznia 2000 r., po ratyfikacji Traktatu przez parlamenty obu krajów, wszedł on w życie.

Obecnie, zgodnie z Traktatem o Utworzeniu Państwa Związkowego, zostały utworzone i funkcjonują Najwyższa Rada Państwa, Rada Ministrów oraz Stały Komitet Państwa Związkowego. Funkcje Parlamentu Państwa Związkowego pełni Zgromadzenie Parlamentarne Związku Białorusi i Rosji. Najwyższym organem Państwa Związkowego jest Najwyższa Rada Państwa (NRP). W jej skład wchodzą głowy państw, szefowie rządów, szefowie izb parlamentów uczestniczących państw. Najwyższa Rada Państwa rozstrzyga najważniejsze kwestie rozwoju Państwa Związkowego, tworzy organy zarządzające, zatwierdza budżet i umowy międzynarodowe oraz pełni inne funkcje.

Głównymi celami powstania Związku była chęć poprawy poziomu życia narodów, wzmocnienia stosunków braterstwa, przyjaźni i współpracy między Białorusią a Rosją w dziedzinach politycznych, gospodarczych, społecznych i innych. Jednym z głównych i najskuteczniejszych obszarów działalności Państwa Związkowego jest realizacja skoordynowanej polityki zagranicznej Białorusi i Rosji. Republika Białoruś jest najbardziej konsekwentnym i wiarygodnym sojusznikiem Federacji Rosyjskiej w polityce zagranicznej. Z kolei Federacja Rosyjska niezmiennie wspiera na wszystkich szczeblach i we wszystkich organizacjach międzynarodowych i konsekwentnie broni niezależnego stanowiska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Białoruś.

Zasadniczym punktem współpracy obu krajów jest zapewnienie równości społecznej obywateli obu krajów. Podstawą prawną zapewnienia rzeczywistej równości praw obywateli Białorusi i Rosji jest Traktat o równych prawach obywateli z dnia 25 grudnia 1998 r.

Jednym z najważniejszych kierunków prowadzenia skoordynowanej polityki społecznej jest utworzenie wspólnego rynku pracy Państwa Związkowego. Obywatele Rosji i Białorusi mają równe prawa w zakresie wynagrodzeń, godzin pracy i okresów odpoczynku, bezpieczeństwa i warunków pracy. Zapewnia się wzajemne uznawanie doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia zawodowego w specjalności. W trakcie tworzenia jednolitej przestrzeni migracyjnej zniesiono procedurę wydawania zezwoleń na zatrudnianie.

W dniu 29 marca 2007 roku weszła w życie Umowa między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską o współpracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Przedmiotem regulacji prawnej umowy są stosunki związane z zabezpieczeniem emerytalnym oraz przyznaniem rent pracowniczych z tytułu starości (wieku), renty inwalidzkiej, w razie utraty żywiciela rodziny, rent socjalnych, opłacania składek na państwowe ubezpieczenie społeczne, udzielanie świadczeń z tytułu czasowego  inwalidztwa i macierzyństwa, bezrobocia, pochówku, świadczeń rodzinnych, zadośćuczynienia za krzywdę związaną z wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową w przypadku przesiedlenia obywateli Republiki Białoruś i obywateli Federacji Rosyjskiej na terenie Państwa Związkowego.

Państwo Związkowe opracowało ramy regulacyjne w dziedzinie edukacji, które zapewniają obywatelom równe prawa do edukacji na terytorium obu krajów. Istnieje umowa międzyrządowa między Białorusią a Rosją w sprawie wzajemnego uznawania i równoważności dokumentów edukacyjnych, stopni i tytułów akademickich.

W dniu 6 marca 2008 roku weszła w życie Umowa między rządem Republiki Białoruś a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie trybu udzielania opieki medycznej obywatelom Republiki Białoruś w zakładach opieki zdrowotnej Federacji Rosyjskiej i obywatelom Federacji Rosyjskiej w zakładach opieki zdrowotnej Republiki Białoruś. Umowa zapewnia równe prawa obywateli do opieki medycznej, w tym bezpłatnego leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, obywatelom obu państw mającym stałe miejsce zamieszkania na terytorium stron, a także Bohaterom Związku Radzieckiego i posiadaczom Orderu Chwały trzech stopni.

W Państwie Związkowym Białorusi i Rosji realizowanych i planowanych jest wiele wspólnych białorusko-rosyjskich programów i badań w przemyśle, budownictwie, nauce, eksploracji kosmosu, energetyce, informatyce, edukacji i kulturze.

Polityka Państwa Związkowego w dziedzinie kultury ma na celu zachowanie wspólnych wartości historycznych, rozwój działalności twórczej i współpracy kulturalnej między narodami Białorusi i Rosji. Wspólne festiwale, spotkania artystów, wymiany kulturalne i wyjazdy grup twórczych, wspólna produkcja filmów, organizacja wystaw, ochrona zabytków historycznych i kulturowych oraz ich restauracja stały się już tradycją. Za dzieła literackie i artystyczne wnoszące wielki wkład w umacnianie stosunków braterstwa, przyjaźni i wszechstronnej współpracy pomiędzy państwami-członkami Państwa Związkowego, których autorami są obywatele państw-członków Państwa Związkowego, przyznawana jest nagroda Państwa Związkowego w dziedzinie literatury i sztuki.

Tradycyjnie w obu krajach powszechnie obchodzony jest Dzień Jedności Narodów Białorusi i Rosji. 2 kwietnia w Pałacu Republiki w Mińsku odbędzie się uroczyste spotkanie i uroczysty koncert poświęcony Dniu Jedności Narodów Białorusi i Rosji. Ponadto 2 kwietnia w Państwowym muzeum literatury i pamięci Jakuba Kolasa odbędzie się wieczór literacko-muzyczny „Shyr biazmeżnaja na uschod” z okazji Dnia Jedności Narodów Białorusi i Rosji, 225. rocznicy urodzin Aleksandra Puszkina i 210. rocznicy Michaiła Lermontowa. Na scenie Białoruskiego Państwowego Akademickiego Teatru Muzycznego odbędzie się tournee smoleńskiego Teatru Kameralnego, w tym dniu zaplanowano pokaz spektaklu "Małżeństwo Balzaminowa".

Świeże wiadomości z Białorusi