Projekty
Government Bodies
Flag środa, 22 Maja 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
17 Kwietnia 2024, 11:43

Deputowani przyjęli projekt ustawy o zawieszeniu Traktatu CFE

17 kwietnia, Mińsk /Kor. BELTA/. Na posiedzeniu pierwszej sesji Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi ósmej kadencji deputowani przyjęli projekt ustawy "O zawieszeniu Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie", donosi korespondent BELTA.

Projekt ustawy został przedłożony Izbie Reprezentantów przez Radę Ministrów w porozumieniu z głową państwa. Został on przygotowany w celu zapewnienia interesów narodowych Republiki Białorusi oraz w odpowiedzi na decyzję państw członkowskich NATO o zawieszeniu tego traktatu.

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie został podpisany w Paryżu w dniu 19 listopada 1990 r., ratyfikowany decyzją nr 1884-XII Rady Najwyższej Republiki Białorusi z dnia 21 października 1992 r. i wszedł w życie w dniu 9 listopada 1992 r.

Traktat przewiduje ograniczenia całkowitego poziomu uzbrojenia konwencjonalnego i sprzętu w pięciu głównych kategoriach (czołgi, bojowe transportery opancerzone, artyleria, śmigłowce szturmowe i samoloty bojowe), a także mechanizmy weryfikacji przestrzegania zobowiązań (wymiana informacji i inspekcje).

Republika Białoruś w pełni wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Traktatu, w tym ściśle przestrzega ustalonych limitów dostępności uzbrojenia, sprzętu wojskowego i personelu Sił Zbrojnych, a także terminowo przekazuje odpowiednie informacje i bieżące powiadomienia państwom-stronom Traktatu.

Zawieszenie Traktatu CFE przez państwa członkowskie NATO i ich sojuszników sprawia, że Republika Białoruś powinna zawiesić swoje zobowiązania wynikające z Traktatu. W praktyce oznacza to zawieszenie przekazywania Republice Białorusi przez państwo-stronę Traktatu informacji o uzbrojeniu konwencjonalnym i sprzęcie oraz przyjmowania i przeprowadzania inspekcji w celu monitorowania zgodności z ograniczeniami liczbowymi dotyczącymi uzbrojenia konwencjonalnego i sprzętu ustanowionymi w postanowieniach Traktatu.

Świeże wiadomości z Białorusi