Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
17 Czerwca 2024, 19:43

Odznaczeniami państwowymi zostało uhonorowanych 48 przedstawicieli różnych dziedzin działalności

17 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Odznaczeniami państwowymi zostało uhonorowanych 48 przedstawicieli różnych dziedzin działalności. Odpowiedni dekret nr 235 podpisał 17 czerwca Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka,  poinformowano BELTA w służbie prasowej białoruskiego przywódcy.

Ordery, medale i tytuły honorowe zostały przyznane za wieloletnią owocną pracę, wysoki profesjonalizm, wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju, odwagę i determinację okazaną w ratowaniu ludzi na wodzie i podczas pożaru, zasługi w służbie wojskowej i publicznej, ochronę granicy państwowej, znaczący wkład osobisty w zapewnienie prawa i porządku, zwalczanie przestępczości, doskonalenie systemu podatkowego, rozwój sfery realnej gospodarki i stosunków gospodarczych z zagranicą, ruch weteranów, kształcenie młodego pokolenia, znakomite osiągnięcia w budownictwie, oświacie i kulturze.

Tym samym Order „Za Służbę Ojczyźnie” III stopnia otrzymał szef 86. grupy granicznej służby granicznej Maksim Butranec. Szef inspekcji Ministerstwa Podatków i Ceł okręgu leninskiego w Mohylewie Michaił Bondarenko, przewodniczący zarządu mohylewskiej organizacji regionalnej Białoruskiego publicznego stowarzyszenia weteranów Anatolij Glaz i przewodniczący Białoruskiej Izby Handlu i Przemysłu Michaił Miatlikow zostali odznaczeni Orderem Honoru.

Zasługi kierowcy jednostki ratownictwa pożarowego nr 1 powiatowego oddziału ratunkowego w Chojnikach Nikołaja Żurawskiego, starszego instruktora-ratownika posterunku ratownictwa pożarowego nr 15 witebskiego obwodowego oddziału ratunkowego Siergieja Iwanowa oraz starszego instruktora-ratownika oddziału odkażania, odgazowywania i gaszenia Straży Pożarnej nr 1 pińskiego oddziału ratownictwa Andrieja Saliwona odznaczone medalem „Za ocalone życie”.

Medalem "Za wyróżnienie w służbie wojskowej" został nagrodzony starszy oficer oddziału Głównego Zarządu Państwowego Komitetu Granicznego Jurij Panow.

Wśród odznaczonych medalem „Za wybitne osiągnięcia w ochronie porządku publicznego” znaleźli się szef wydziału śledczego obwodu mińskiego Andriej Kiriłow, śledczy ds. szczególnie ważnych spraw wydziału dochodzeń w sprawie przestępstw przeciwko osobie i bezpieczeństwu publicznemu głównego wydziału śledczego Komitetu Śledczego Anastazja Fedorenko, pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Śledczego Oleg Szandarowicz.

Komendant komendy granicznej 14. oddziału granicznego służby granicznej Maksym Batiuk i kierownik placówki granicznej oddziału Konstantin Soimanow zostali odznaczeni medalem „Za zasługi w ochronie Granicy Państwowej”.

Wśród odznaczonych medalem „Za zasługi w pracy” znaleźli się zastępca przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Homla Dmitrij Alejnikow, dyrektor Pińskiej Państwowej Wyższej Szkoły Technologicznej Rolnictwa Nikołaj Wakulczik, kierowniczka Wydziału Kontroli i Protokołu Pracy oraz Wydawania Aktów Prawnych Administracji Prezydenta Białorusi Elena Wiażewicz i jej zastępczyni Nadieżda Myszkowska, przewodniczący Beszenkowickiej organizacji okręgowej Białoruskiego związku społecznego weteranów Anatolij Kraczkowski, przewodnicząca Kirowskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego Galina Słobodnikowa.

Medal Franciszka Skoriny przyznano szefowi orkiestry wojskowej – dyrygentowi wojskowemu 16. grupy granicznej służby granicznej Siergiejowi Aleksiejence, członkowi Związku Pisarzy Białorusi Borysowi Dołgotowiczowi, profesorowi katedry analizy matematycznej, równań różniczkowych i algebry Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie Iwanowi Martynowi i dyrektorowi Pińskiej Państwowej Wyższej Szkoły Motoryzacyjnej Siergiejowi Połchowskiemu. 

Szef głównego wydziału ds. rozpatrywania odwołań obywateli i osób prawnych Administracji Prezydenta Grigorij Szłyk oraz szef głównego wydziału polityki personalnej Administracji Prezydenta Aleksiej Gujda zostali odznaczeni medalem „Za nienaganną służbę” odpowiednio I i III stopnia.

Dekretem przyznano także tytuły honorowe Białorusi. Nauczyciel informatyki w gimnazjum w Miadel Wiaczesław Sawczik otrzymał honorowy tytuł „Zasłużony Nauczyciel Republiki Białoruś”, a zastępca dyrektora ds. produkcji przedsiębiorstwa Belpromproekt Anatolij Peregud otrzymał tytuł „Zasłużony Budowniczy Republiki  Białoruś."

Głowa państwa podpisał także dekret wyrażający wdzięczność Prezydenta Białorusi.

Za sumienną owocną pracę, wysoki profesjonalizm, aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju, został nagrodzony Aleksander Koleda, członek brzeskiej organizacji regionalnej białoruskiego stowarzyszenia publicznego „Weterani kultury fizycznej i sportu”, zastępca przewodniczącego głównego wydziału pracy organizacyjnej i personalnej – kierownik wydziału wsparcia organizacyjnego, współpracy z organami władz lokalnych i samorządowych Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Mohylewie Aleksiej Ławrenenok, zastępca kierownika Głównej Dyrekcji – kierownik Wydziału koordynacji działalności informacyjnej Głównej Dyrekcji polityki informacyjnej i rozwoju społecznego Administracji Prezydenta Aleksander Lipnicki.

Prezydent wyraził także wdzięczność kierownikowi głównego wydziału pracy organizacyjnej i kadrowej Mińskiego Komitetu Wykonawczego Andriejowi Morozowowi, kierownikowi wydziału przygotowania przemówień Administracji Prezydenta Natalii Radinie-Karaczewskiej, kierownikowi wydziału ds. prac organizacyjnych i podnoszenia kwalifikacji kadr głównego wydziału pracy organizacyjno-kadrowej Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Michaiłowi Sewko, przewodniczącemu mińskiej regionalnej organizacji weteranów Białoruskiego Społecznego Stowarzyszenia Weteranów Kazimierzowi Czarapkowskiemu i kierownikowi wydziału polityki regionalnej Administracji Prezydenta Aleksandrowi Szundrikowi.

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi