Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 21 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
18 Czerwca 2024, 11:37

Łukaszenka zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa w celu rozwoju nowej Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego

18 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa w celu rozwoju nowej Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego, przyjętej niedawno na Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Narodowym. Projekt normatywnego aktu prawnego dotyczącego zagadnień oceny stanu bezpieczeństwa narodowego został przekazany do rozpatrzenia członkom Rady Bezpieczeństwa, podaje korespondent BELTA.

„Koncepcja została zatwierdzona. Określono nasze strategiczne interesy narodowe, zagrożenia, priorytetowe kierunki ich neutralizacji, wspólną wizję dalszego rozwoju w sferze bezpieczeństwa. Tutaj wszystko jest bardzo jasne. Republika Białoruś jest krajem pokojowym, zawsze otwartym na równy dialog i wzajemnie korzystną współpracę. Nigdy nikomu nie groziliśmy. Co więcej, otwarcie (w przeciwieństwie do innych krajów) komunikujemy nasze podejście każdemu. Kto chce to usłyszeć, ten to usłyszy” – podkreślił Aleksander Łukaszenka.

Jeśli chodzi o aktualność tematu obecnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, Prezydent wyjaśnił go w następujący sposób: „Stwierdziliśmy, że nie wystarczy samo skonsolidowanie niektórych przepisów w regulacyjnych aktach prawnych. Nadszedł czas, aby zastosować te podejścia w praktyce. Oznacza to, że musimy mieć jasne pojęcie o tym, co naprawdę dzieje się w kraju i wokół niego, w sferze bezpieczeństwa wojskowego, gospodarki, sfery społecznej, politycznej i innych, bez upiększeń, tak dokładnie i obiektywnie, jak to możliwe”.

W związku z tym Aleksander Łukaszenka postawił przed sprawozdawcami szereg pytań o to, jakie prace zostały przeprowadzone, aby ulepszyć obecny system oceny stanu bezpieczeństwa narodowego; na ile proponowane zmiany wpisują się w nową Koncepcję Bezpieczeństwa Narodowego. I co najważniejsze, czy proponowany system oceny odzwierciedla rzeczywisty stan rzeczy w każdym obszarze bezpieczeństwa narodowego.

„Znacie nasze wymagania – nie powinno tu być żadnego formalizmu i uproszczeń” – podkreślił głowa państwa.

Wśród prelegentów spotkania są sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Aleksander Wolfowicz, minister gospodarki Jurij Czebotar i minister obrony Wiktor Chrenin.

Sekretariat stanu opracował projekt dekretu Prezydenckiego w sprawie zatwierdzenia dokumentów służących realizacji Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Białoruś. Po zatwierdzeniu Koncepcji na posiedzeniu OZN  jest to kolejny ważny etap doskonalenia legislacji w tym obszarze. „Celem tego dokumentu jest, biorąc pod uwagę nowe zmiany, wyjaśnienie procedury oceny stanu bezpieczeństwa narodowego w oparciu o system wskaźników opracowanych dla każdego z dziewięciu obszarów bezpieczeństwa narodowego” – zauważył Aleksander Wolfowicz. „Pracę nad projektem dekretu oparto na analogii z przygotowaniem Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego. Zachowaliśmy w dokumencie wszystko, co najlepsze, co pozytywnie sprawdziło się w praktyce, i to, co dziś jeszcze się nie sprawdziło. Uwzględniono przy tym nowe propozycje, pochodzące z realnej sytuacji.”

Pomimo szeregu uzupełnień, ogólnie struktura dokumentu i ogólny algorytm pracy pozostały bez zasadniczych zmian. Tak jak poprzednio, do każdego obszaru przypisany jest odpowiedzialny organ koordynujący oraz organy wdrażające, które zgodnie z ustalonymi wskaźnikami i ich wartościami progowymi przeprowadzają analizę i wystawiają odpowiednią ocenę. Stan bezpieczeństwa narodowego w każdym obszarze, jak dotychczas, oceniany jest według trzech kryteriów: stabilny, niestabilny i wymagający pilnych działań. Odpowiada to pojęciom ryzyka, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego zawartym w Koncepcji.


TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi