Projekty
Government Bodies
Flag Niedziela, 14 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Prezydent
21 Maja 2024, 14:23

Łukaszenka wysłał na dopracowanie projekt dekretu o działalności kontrolno-nadzorczej, ale część innowacji została już ogłoszona

21 maja, Mińsk /Kor. BELTA/. Usprawniona zostanie działalność kontrolno-nadzorcza na Białorusi. Nacisk położony jest na ograniczenie nadmiernej liczby różnego rodzaju kontroli i monitoringu, a także na działania mające na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw, a nie na pierwotne stosowanie kar. Temu mają służyć innowacje zawarte w projekcie dekretu głowy państwa. Dokument był omawiany na spotkaniu z Prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką,  relacjonuje korespondent BELTA.

„Głowa państwa postanowił, że rząd wspólnie z gubernatorami sfinalizuje ten projekt. Nie będzie to projekt dotyczący wprowadzania zmian, ale koncepcja w nowej wersji, aby była zrozumiała i wygodna w użyciu. Następnie projekt zostanie przekazany do Komitetu Kontroli Państwowej, po czym zostanie rozpatrzony przez głowę państwa. Wyznaczono termin do sierpnia” – powiedział dziennikarzom po posiedzeniu przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej Wasilij Gierasimow.

Jak wyjaśnił pierwszy wicepremier Nikołaj Snopkow, dokument w całości został uzgodniony przez organy rządowe, jest wyważony i rozwiązuje podstawowy postawiony przed nim cel – zmianę stylu i metod pracy organów regulacyjnych. „Ale Prezydent odczuwa tę kwestię bardzo głęboko i subtelnie, a dopracowanie dokumentu jest reakcją na stanowisko przewodniczących regionalnych komitetów wykonawczych. Jej istotą jest zmiana stylów i metod wyznaczania celów kontroli. Pytanie jest bardzo istotne: celem kontroli jest znalezienie naruszenia lub celem kontroli jest znalezienie niespójności w ustawodawstwie, niezgodności przepisów (często sprzecznych ze sobą), co prowadzi do naruszeń. Jeśli celem kontroli będzie właśnie taki format, to ostatecznie zapewni to drugie żądanie Prezydenta – żeby kontrola nie zakończyła się karą, ale poprawą wydajności przedsiębiorstw i branż. Dlatego dokument jest wysyłany do dopracowania właśnie w tym kontekście" – powiedział.

Zatem wspólnym celem jest pomoc przedsiębiorstwom w zapobieganiu dalszym naruszeniom i zwiększaniu efektywności ich działalności.

Nikołaj Snopkow poinformował na posiedzeniu, że w projekcie dekretu określono dwa kluczowe obszary. Pierwszym z nich jest minimalna ingerencja państwa w działalność podmiotów gospodarczych. Nadmierną kontrolę eliminuje się poprzez ograniczenie czynności kontrolnych i, co najważniejsze, powielanie funkcji inspektorów.

„W tym celu w projekcie dekretu proponuje się ustalenie częstotliwości monitoringu nie częściej niż raz na trzy miesiące. Wprowadzić zakaz monitoringu w ciągu roku od przeprowadzenia kontroli, z wyjątkiem przypadków uzyskania informacji o naruszeniu prawa” – dodał pierwszy wicepremier.

Dekret ma również wprowadzić obowiązek kontroli rejestrowania w księdze rachunkowej monitoringu i działań o charakterze technicznym. To, zdaniem twórców dokumentu, znacznie usprawni praktykę ich prowadzenia. W ramach nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego znajdą się w nim przepisy dotyczące ustalania odpowiedzialności inspektorów za niewykonanie tego obowiązku.

Zdaniem Nikołaja Snopkowa w projekcie dekretu zawarta jest lista środków technicznych (technologicznych, badawczych) i procedura ich wdrażania. Wcześniej ustalała to Rada Ministrów. „Głównym celem tych działań jest zapobieganie wypadkom i innym sytuacjom kryzysowym, masowym chorobom poprzez ciągłe monitorowanie i nadzór prewencyjny” – wyjaśnił pierwszy wicepremier.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych monitoruje na przykład niszczenie i używanie ampułek i butelek po środkach odurzających i substancjach psychotropowych. Do kompetencji Ministerstwa Zdrowia należy dochodzenie w sprawie wystąpienia choroby zawodowej lub podejrzenia choroby.

„Określona lista została zoptymalizowana poprzez wyeliminowanie powielających się funkcji. Zmniejszono także liczbę około 20 wydarzeń. Ustalono także limit przeprowadzania tych wydarzeń, z których około połowa będzie realizowana o połowę rzadziej niż obowiązują obecnie terminy” – powiedział Nikołaj Snopkow. Jest przekonany, że takie działania znacząco zmniejszą liczbę czynności kontrolnych, co umożliwi podmiotom gospodarczym skupienie się na głównych procesach produkcyjnych.

Jednocześnie projekt dekretu przewiduje szereg działań mających na celu przeniesienie akcentu z nastawienia karnego na profilaktykę. Inspektorzy mają obowiązek określenia terminu usunięcia stwierdzonych naruszeń, kierując się ich specyfiką oraz obiektywną możliwością usunięcia w określonym terminie. Termin ten może zostać jednorazowo przedłużony na wniosek kontrolowanego.

Przewiduje się zakaz pociągania do odpowiedzialności kierownika i pracowników organizacji przez rok za naruszenia popełnione przed ich powołaniem na stanowisko.

Poszerza się lista rażących naruszeń, których popełnienie przez funkcjonariusza organu regulacyjnego może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, aż do zwolnienia ze stanowiska włącznie. Podmiot kontrolowany może złożyć stosowną skargę do wyższego organu nadzorczego lub Komitetu Kontroli Państwowej. Do takich naruszeń proponuje się na przykład monitoring w miejscach niedostępnych publicznie, bez uzyskania pisemnej zgody podmiotu; wymóg dostarczenia w trakcie monitoringu dokumentów i informacji nieobjętych monitoringiem; żądanie w trakcie wydarzenia o charakterze technicznym informacji i dokumentów niezwiązanych z przedmiotem kontroli lub przedmiotem, w stosunku do którego przeprowadzane jest to wydarzenie.

Wprowadzany jest system oceny działania organów regulacyjnych, z wyłączeniem wszelkich powiązań z karami. Wręcz przeciwnie, priorytetem będzie to, jak ta praca i konkretna kontrola wpłynęła na efektywność przedsiębiorstwa. Jako takie kryterium planuje się ustalenie proporcji środków zapobiegawczych wśród wszystkich przeprowadzonych; odsetek unieważnionych decyzji lub żądań od wprowadzonych; udział uzasadnionych skarg na działania administratorów w ogólnej liczbie skarg. Odpowiednie kryteria będą ustalane przez rząd w stosunku do podległych mu organów. Organy i organizacje podległe Prezydentowi będą samodzielnie opracowywać takie kryteria.

Drugim kierunkiem projektu dekretu jest wzmocnienie kontroli w celu ochrony interesów państwa i społeczeństwa, życia i zdrowia obywateli. W tym celu projekt dekretu przewiduje możliwość przeprowadzania kontroli operacyjnych w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi cen, a także wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach pobytu powyżej 300 osób. Rozszerzono listę podstaw do przekazywania materiałów kontrolnych organom ścigania. Na przykład w przypadku niepłacenia podatków w wysokości ponad 2 tys.wartości bazowych (w tej chwili jest to Br80 tys.).

Uprawnienia organów Gosfarmanadzoru są skonsolidowane w celu sprawowania nadzoru państwowego nad obrotem nie tylko lekami, ale także wyrobami medycznymi.

Poszerza się listę podstaw, w których można wyznaczyć nieplanowane kontrole podmiotów w ciągu dwóch lat od dnia ich rejestracji. Na przykład takie podstawy obejmują dostępność informacji o naruszeniach prawa (w tym przypadku kontrola może zostać wyznaczona przez przewodniczącego KKP), zlecenia sądów w sprawach w ich toku, kontynuację popełnienia naruszenia zidentyfikowanego podczas monitorowania.

„Generalnie przyjęcie dekretu w znaczący sposób ograniczy ingerencję kontrolerów w bieżącą działalność przedsiębiorstw, nie osłabiając kontroli w istotnych obszarach, a także umożliwi szybką identyfikację systemowych naruszeń prawa oraz negatywnych tendencji w sferze gospodarczej i społecznej” – podsumował  Nikołaj Snopkow.


TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi