Projekty
Government Bodies
Flag Piątek, 19 Lipca 2024
Wszystkie wiadomości
Wszystkie wiadomości
Polityka
19 Czerwca 2024, 14:46

Białoruś i Wietnam wprowadzają ruch bezwizowy

19 czerwca, Mińsk /Kor. BELTA/. Deputowani na posiedzeniu pierwszej sesji Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi VIII kadencji przyjęli projekt ustawy „W sprawie ratyfikacji Porozumienia między rządem Republiki Białoruś a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów krajowych”, podaje korespondent BELTA.

Umowa została podpisana w Hanoi 8 grudnia 2023 roku. Przewiduje się, że obywatele Białorusi i Wietnamu, posiadający paszporty krajowe, mogą wjeżdżać, wyjeżdżać, przejeżdżać tranzytem i przebywać bez wiz przez okres nieprzekraczający 30 dni. Łączny czas pobytu nie powinien jednak przekraczać 90 dni w roku kalendarzowym. Postanowienia umowy nie ograniczają prawa właściwych organów każdej ze stron do odmowy wjazdu lub skrócenia okresu pobytu cudzoziemca bez podania przyczyny.

Każda ze stron porozumienia może zawiesić jego działanie w całości lub w części ze względu na bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę zdrowia, a także na wypadek epidemii, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji nadzwyczajnych.

Umowa wchodzi w życie z dniem wymiany przez strony dokumentów ratyfikacyjnych i pozostaje ważna przez czas nieokreślony. Każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony kanałami dyplomatycznymi..

TOP wiadomości
Świeże wiadomości z Białorusi